Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är ett schablonbeskattat konto. Det innebär att du inte betalar någon skatt för de vinster du gör, istället betalar du en s.k. avkastningsskatt i form av en årlig schablonskatt som beräknas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar på kontot oavsett om du gör vinst eller förlust. Skatten på kapitalförsäkring beräknas enligt följande:

1. Först beräknas kapitalunderlaget. Detta görs genom att man lägger ihop värdet på kontot vid ingången av beskattningsåret och de insättningar som gjorts under året. Insättningar som görs under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret bara räknas med till 50 %.

2. Därefter beräknas skatteunderlaget. Skatteunderlaget är en förutbestämd andel av kapitalunderlaget och är det belopp som ska tas upp till beskattning. Andelen bestäms av statslåneräntan den 30 november föregående år plus en procentenhet. Den kan dock aldrig bli lägre än 1,25 %. För 2023 är skatteunderlaget 2,94 % av kapitalunderlaget.

3. Skatteunderlaget beskattas med en skattesats om 30 %. Detta innebär att för 2023 blir skatten på kapitalförsäkring 0,882 % av ditt kapitalunderlag (30 % av 2,94 % är 0,882 %).

Räkneexempel:

Värdet på kontot vid årets början (1 januari): 100 000 kr Inbetalningar första halvåret (1 januari till 30 juni): 20 000 kr
Inbetalningar andra halvåret (1 juli till 31 december): 20 000 kr

Kapitalunderlaget: 100 000 + 20 000 + (50 % av 20 000) = 130 000 kr
Skatteunderlaget: 130 000 * 2,94 % = 3 882 kr
Skatt: 3 882 * 30 % = 1 164,6 kr

Företaget ska inte deklarera några inkomster kopplat till kapitalförsäkring, utan försäkringsbolaget som tillhandahåller kapitalförsäkringen sköter skatteinbetalningen och tar ut motsvarande belopp från ditt konto.