Pressmeddelande: Lysas hållbara erbjudande förbättras

2023-10-17

News post decorative image

Lysas hållbara investeringsfokus prioriterar minskade utsläpp och sänker förvaltningsavgiften.

Vi på Lysa vill hela tiden förbättra våra kunders sparande. Nu tar vi nästa steg genom att aktiefonderna[1] som ingår i Lysas hållbara investeringsfokus får ett tydligare fokus på att reducera utsläpp av koldioxid. De kommer att förvaltas enligt Paris-Aligned Benchmark (PAB) index och därför att klassas som “mörkgröna fonder” enligt EU:s hållbarhetsregelverk SFDR.[2] Fonderna som tidigare varit matarfonder till en extern partner blir direktinvesterande och kommer att förvaltas direkt av Lysa. I samband med förändringen minskar den totala förvaltningsavgiften för en kund som har 100 % aktier i Lysas hållbara investeringsfokus med 0,02 %.[3]

Förändringen berör endast dig som valt Lysas hållbara investeringsfokus. Den sker automatiskt och du behöver inte göra någonting.

Ökat fokus på miljön genom “mörkgröna” aktiefonder

Lysas mål är att göra det lätt att spara rätt. Att spara hållbart kan dock vara svårt. Definitionen av hållbarhet varierar och aktörer som mäter hållbarhet håller ofta inte med varandra om hur hållbart ett bolag är.[4] På Lysa gillar vi när saker är mätbara. Därför kommer aktiefonderna som ingår i Lysas hållbara investeringsfokus (Lysa Global Equity Focus och Lysa Sweden Equity Focus) framöver att förvaltas i linje med ett så kallat PAB-index. Fonderna kommer att ha som mål att reducera utsläpp av koldioxid i enlighet med Parisavtalet. Parisavtalets huvudmål är att begränsa den globala temperaturökningen till "väl under" 2 grader Celsius över förindustriella nivåer och att sträva efter att begränsa ökningen till 1,5 grader Celsius.

För att uppnå detta väljs bolag i PAB-index ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av koldioxid anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen.[5] Eftersom aktiefonderna kommer att förvaltas i linje med PAB-index, klassificeras de som “mörkgröna” enligt artikel 9 SFDR istället för “ljusgröna” enligt artikel 8 som de tidigare klassificerades som.[6] Portföljen som Lysa tillhandahåller inom ramen för sitt hållbara investeringsfokus kommer i sin helhet även fortsättningsvis att klassas som “ljusgrön” enligt artikel 8 eftersom räntefonden[7] som ingår fortsatt klassas som “ljusgrön”.

I tillägg till att följa ett PAB-index kommer fonderna även fortsatt att exkludera bolag verksamma inom vissa branscher (tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen och militär utrustning) på grund av sociala och etiska aspekter. Bolag som bedöms bryta mot internationella normer (t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter) exkluderas också.

Sänkt förvaltningsavgift när aktiefonderna blir direktinvesterande

Vi är glada att vi i samband med att Lysa tar över förvaltningen har möjlighet att både sänka våra kunders avgifter så väl som täcka Lysas kostnader för den utökade förvaltningen. Fonderna Lysa Global Equity Focus och Lysa Sweden Equity Focus har tidigare varit så kallade matarfonder som investerat kundernas medel i andra fonder. Nu blir de istället direktinvesterande vilket innebär att de köper aktier direkt i marknaden. Att fondernas medel investeras direkt i aktier innebär att Lysa kan sänka avgiften för Lysa Global Equity Focus med 0,02 %. Du hittar mer information om våra avgifter i inloggat läge och på lysa.se/avgifter.

Fonderna börjar investera direkt den 17 oktober

Förändringen är planerad att påbörjas den 17 oktober för globala aktier (Lysa Global Equity Focus) och den 14 november för svenska aktier (Lysa Sweden Equity Focus). Det innebär att aktier i företag som ingår i PAB-indexet kommer att köpas och fondandelar i mottagarfonderna avyttras. Vi kan inte säga ett exakt datum när förändringen är klar men räknar med att det tar två till tre veckor att slutföra.

Förändringen berör endast dig som valt Lysas hållbara investeringsfokus. Den sker automatiskt och du behöver inte göra någonting. Eftersom det är fondernas förvaltning som ändras så sker inga transaktioner på dina konton/depåer.

FAQ

Varför har Lysa valt att göra förändringar i det hållbara investeringsfokuset?

Det finns många olika sätt att mäta och prata om hållbarhet. Ett vanligt förekommande samlingsbegrepp i diskussioner om hållbarhet är ESG. Det innebär att man delar in hållbarhet i tre delar:

  • Environmental (miljö): utvärdering av ett företags påverkan på miljö och klimat, kopplat till exempelvis föroreningar, avfall och klimatförändringar.
  • Social (samhälle): bedömning av ett företags påverkan på de samhällen de verkar i, med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och normer.
  • Governance (bolagsstyrning): granskning av företags styrning kopplat till förvaltning och verksamhet.

Vi tycker att alla delar är viktiga. Dock upplever vi att EU och finansbranschen har kommit längst när det gäller den miljömässiga aspekten. Den är mest vetenskapligt belagd och samtidigt enklast att mäta och jämföra. Därför standardiserar vi aktiefonderna i vårt hållbara investeringsfokus, som består av Lysa Global Equity Focus och Lysa Sweden Equity, att förvaltas i linje med ett Paris-Aligned Benchmark (PAB)-index som syftar till att påverka bolag att minska utsläpp av koldioxid och därmed begränsa den globala uppvärmningen.

Bolag som bedöms bryta mot internationella normer (t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter) exkluderas också. Denna bedömning görs av ISS (Institutional Shareholder Services). Dessutom exkluderas bolag som är verksamma inom vissa branscher (tobak, alokohol, spel, pornografi, vapen och militär utrustning).

Vi har velat göra den här förändringen länge, men det är först nu vi upplever att vi har haft möjligheterna till det. Både för att arbetet inom EU och i branschen har kommit så pass långt att vi kan ta steget, men också för att vi nu har fått så pass mycket förtroende från våra kunder att det är möjligt för oss att förvalta fonderna själva utan att behöva betala externa aktörer. En positiv sidoeffekt är att vi därmed även kan sänka avgiften för dig som kund.

Hur kommer förvaltningen i fonderna se ut?

Tidigare har vi, med gott resultat, använt ett externt fondbolag som har skött förvaltningen av vårt hållbara erbjudande. Nu tar vi hem den förvaltningen till vårt duktiga team. Precis som för Lysa Sweden Equity Broad (vår direktinvesterande sverigefond som distribueras i våra portföljer med brett investeringsfokus) har vi ett samarbete med indexleverantören Solactive.

Det är Solactive som sätter samman ett globalt index och ett svenskt index som följer PAB-regelverket som fonderna kommer följa. I det internationella indexet ingår ca 1 000 bolag. Av fondens värde är ca 64 % i Nordamerika, 18 % i EU, 11 % i Japan, 4 % i Asien, 4 % i Storbritannien och 1 % i övriga världen. I det svenska indexet ingår ca 110 bolag. Det är alltså inte vi själva som väljer vilka bolag som ska ingå.

Vad är Paris-Aligned Benchmark (PAB) och hur fungerar det?

Huvudsyftet med PAB är att portföljinnehav ska anpassas för att påverka bolag att reducera sina utsläpp av koldioxid. Generellt kan man säga att tanken är att bolag med stora utsläpp ska få det svårare att finansiera sin verksamhet genom att kapitalet istället investeras i bolag som arbetar med att reducera sina utsläpp.

Mer konkret innebär det att ett PAB-index exkluderar bolag för att säkerställa att det totala koldioxidavtrycket initialt är 50% lägre än för sitt referensindex (motsvarande index men utan exkluderingar). Därefter ska koldioxidavtrycket minska med ytterligare minst 7% per år, med målet att uppnå nettonollutsläpp 2050 (se grafen nedan).

graph_pab.webp

PAB-regelverket säkerställer också att vissa typer av bolag exkluderas. Detta gäller bland annat bolag som har mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja och/eller gas eller i kraftbolag där mer än 50 % av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen. Den maximala andelen för kol är 1 %, för olja 10 % och för gas 50 %. Även bolag som bedöms orsaka avsevärd skada för ett eller flera av FN:s miljömål eller som bedöms bryta mot internationella normer (t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter) exkluderas.

Som en konsekvens av ovan kommer bolag som över tid inte reducerar sina utsläpp av koldioxid, både direkta utsläpp från verksamheten samt utsläpp som skapas av företagets tjänster och/eller produkter, få en minskad vikt i en PAB-anpassad portfölj.

På vilket sätt påverkas den totala förvaltningsavgiften för mig?

Den här förändringen innebär en sänkt total förvaltningsavgift för de av våra kunder som investerar i vårt hållbara investeringsfokus. Kunder som investerar i det breda investeringsfokuset påverkas inte. Hur stor minskningen blir för det hållbara investeringsfokuset beror på hur stor andel man sparar i aktiefonder och hur stor andel i räntefonder.

Detta beror på att förvaltningsavgiften för Lysa Global Equity Focus, som tidigare bestod av två led av förvaltningsavgifter (en till Lysa Fonder AB och en till Öhman Fonder) sänks från 0,23 % till 0,21 %. Det som händer under huven är att avgiften som Öhman tog ut om 0,11 % försvinner och avgiften som Lysa Fonder AB tar ut för fondförvaltningen ökar från 0,12 % till 0,21 %. Därtill tillkommer Lysas portföljförvaltningsavgift som varierar mellan 0,03% och 0,12 % vilket innebär att den totala förvaltningsavgiften för en kund som har 100 % aktier i det hållbara investeringsfokuset går från max 0,35 % till 0,33 %. Du hittar avgiften som du betalar i inloggat läge på lysa.se och våra avgifter på lysa.se/avgifter.

Hur mycket betalar jag till Lysa?

Lysas ersättning består av dels en portföljförvaltningsavgift och dels en fondförvaltningsavgift. Om man investerar i Lysas hållbara investeringsfokus och 100 % i aktier så blir maxavgiften till Lysa 0,33 %. Den totala förvaltningsavgiften blir även den 0,33 % där den tidigare varit 0,35 %. Eftersom Lysa Fonder AB nu tar över förvaltningen för aktiedelen i det hållbara investeringsfokuset försvinner den del som gått till Öhman. För att kompensera för ökade kostnader i förvaltningen höjs delen som går till Lysa, men på totalen blir förvaltningsavgiften lägre.

Varför sker förändringen gradvis och inte vid ett tillfälle?

För att säkerställa att större marknadsrörelser under dagarna för flytt av kapital från underliggande fond till aktier inte påverkar fonden på ett oförutsägbart sätt har vi valt att dela upp flytten i flera steg. På så sätt kan vi minimera påverkan av marknadsrörelser och operativa risker. Flytten kräver noggrann planering och framförhållning då den involverar flera parter. Samtliga inblandade parter bedömer att en uppdelning i flera steg är den bästa hanteringen för både Lysas och Öhmans kunder.

När kommer förändringen vara klar?

Vi räknar med att hela förändringen kommer att vara gjord några veckor efter att de inleds. Vi planerar att initiera direktförvaltningen av Lysa Global Equity Focus den 17 oktober och av Lysa Sweden Equity Focus den 14 november. Vi beräknar att respektive förändring tar två till tre veckor att fullborda.

Fotnoter

  1. Aktiefonderna som ingår i det hållbara investeringsfokuset är Lysa Global Equity Focus och Lysa Sweden Equity Focus.
  2. I disclosureförordningen (SFDR) görs en uppdelning mellan finansiella produkter som främjar hållbarhet genom att främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper respektive sådana som har hållbara investeringar som mål eller som mål att minska koldioxidutsläpp. Produkter som främjar hållbarhet definieras i artikel 8 i SFDR och kallas i dagligt tal ofta för “ljusgröna” produkter, medan produkter som har hållbarhet som mål eller som mål att minska koldioxidutsläpp definieras i artikel 9 i SFDR och ofta kallas för “mörkgröna” produkter.
  3. Detta sker eftersom förvaltningsavgiften för Lysa Global Equity Focus sänks från 0,23 % till 0,21 %.
  4. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings (https://academic.oup.com/rof/article/26/6/1315/6590670).
  5. Se den delegerade förordningen (EU) 2020/1818 till Benchmarkförordningen.
  6. Enligt SFDR klassas investeringsprodukter som främjar hållbara investeringar som "ljusgröna" artikel 8-produkter och investeringsprodukter som har hållbara investeringar eller minskning av koldioxid och andra växthusgaser som mål som "mörkgröna" artikel 9-produkter.
  7. Räntefonden är Lysa Global Fixed Income Focus.